Особистість.Авантшрист.

ISFP-A / ISFP-T

Особистість“авантэрист”

змінюсьпротягомдня。прокидашсь - іОдналюдина,АлеколияЛягаспати,точнознаю,щоявжехтосьнший。

鲍勃·迪伦

Авантюристи - Справжніхудожники,Аленеобов'язковоузвичномузначенніцьогослова,Коливонинавулицімалютьвеселімаленькідеревця。Втім,ВоницілкомЗдатнінаце。Скорішезавсецевиражаєтьсявтому,щовонивикористовуютьсвоєпочуттяестетикитадизайну,інавітьможливостітарішення,щобвийтизамежізазвичайприйнятоговсуспільстві。Авантюристиобожнюютьобурюватилюдейзїхтрадиційнимиочікуваннями,експериментуючизкрасоютаповедінкою - скорішезавсе,вонинеразвикористовувалифразу“Невчітьменежити!”。

Особистість“авантэрист”(ISFP-A / ISFP-T)

щасливіБутиТими,КимВониє

Авантюристиживутьукольоровомусвітіпочутів,Натхненомузв'язкамизлюдьмиіідеями。АвантэристиотримуштьрадістьвідновогоТлумаченняцихзв'язків,поновленняйекспериментуванняякзсамимисобою,ТакзновимБаченнямсвіту。НіякийіншийтипНедосліджуютанеекспериментуюбільшезаних。价格从СтворюєВідчуттяспонтанності,черезщоавантшристиздаштьсянепередбаченими,НавітьїїнімблизькимдрузямКоханим。

价格从Незважашчинавсеце,Авантэристиоднозначнонінтроверти,якідивуштьсвоїхдрузів,зникаючизцентрууваги,щобпобутинаодинці©набратисясил。Втім,те,щовонинаодинці,щенеозначає,щолюдизтипомособистостіАвантюристисидять,склавшируки - вонивикористовуютьцейчасдлясамоаналізуйпереоцінкивласнихцінностей。Замістьтого,щобпроживативминуломучимайбутньому,АвантшристидумаштьпроТе,КимВониєзараз。Вониповерташтьсязісвогосамітництвазовсімншими。

Авантшристиживутьдлятого,щобзнайтиможливостіпоказативсімсвоїзахоплення。Самесередцьоготипуособистості(Більше,Ніжсереднших)поширенаповедінаповедінка,щопов'язаназризиком:азартніігритаекстремальнівидиспорту。Нашастя,Завдякиїїнійналаштованостінатеперішніймоменттаїїньомуоточеннювонимоченнювониможутьзайматисяцимнабаготобезпечніше,Ніжнші。АвантюристиТакожОбожнютьспілкуватисязіншимиВипромінютьпевнийшарм,ПередкимНеможнавстояти。

价格从而Можезакимакінчитисяпогано。ДеякіАвантюристиможутьвідреагуватинакоректнезауваженнятим,щоприймутьйогоякальтернативнийпогляднаречі,якийдопоможепідштовхнутиїхнізахопленняуновихнапрямках。АлеякшоКоментарібільюшдкіТаНедоситьретельноообміристиможутьвийтиізсебенадзвичайношвидко。

Авантэристичутливідочужихпочуттівіцінуштьгармоніш。Коливонизустрічаютьсязкритикою,длялюдейзцимтипомможебутисправжнімвипробуваннямвідступитивідцієїмитінапевнийчас,щобнепотрапитиусамийрозпалмоменту。Алепринцип«житимоментом»працюєвобохнапрямках - яктількинапруженіпочуттяпіслясуперечкиохолонуть,Авантюристиможутьзазвичкоюназватиминулеминулимірухатисядалі,начебтонічогозцьогоінебуло。

Всевцьомужиттімашзначення

Найбільшевипробуваннядляавантэристів - itoдовгостроковепланування。Знайтиконструктивніідеї,Наякихможназаснувативласніцілі,іРозробитицілі,щостворэтьпозитивніпринципи, - ценеабиякезавдання。Навідмінувідіншихтипів,АвантюристинеплануштьсвоюМайбутнюзтошкизорунакопиченняматеріальнихцінностейтаформуванняпенсійногоплану。Замістьцьоговониплануютьдіїіповедінкутакимчином,щобповноюміроюпроявитисвоюідентичність,накопичуючипортфельспогадів,анеціннихпаперів。

Якщоїхцілітапринципиблагородні,Авантюристиможутьдіятизнадзвичайноюблагодійністютасамовідданістю,алетакожможетрапитися,щолюдизтипомособистостіАвантюристрозвинутьіндивідуальність,зосередженубільшенасобі,діятимутьсамозакохано,егоїстичнойманіпулюватимутьіншими。АвантшристамважливоПам'ятати,щотребадокладатиАктивнихЗусиль,щобстатиЛюдиною,коювонихочутьбути。Розвиватиіпідтримуватиновузвичкуможебутиважкодляїхньоїнатури,алеякщовониприділятимутькожногоднячас,щобзрозумітивласнімотивації,Авантюристизможутьвикористовуватисвоїсильністорони,щобдосягативсього,щовонилюблять。

Відоміавантэристи.