Особистість.Керівник.

Estj-A / ESTJ-T

Особистість“керівник”

упорядкованість - Основавсіхречей。

Edmund Burke.

Керівники - цеосновнішанувальникитрадиційіпорядку,завдякисвоємууявленнюпроте,щоєправильним,неправильнимісоціальноприйнятним,вониоб'єднуютьсім'їіспільноти。Вонинаділенітакимиякостями,якпорядність,відданістьігідність,томулюдейзтипомособистостіКерівникцінуютьзаїхнічіткіпорадитавказівки,авонизрадістюдопомагаютьіншимзнайтивихідускладнихситуаціях。Відчуваючигордістьзате,щовониоб'єднуютьлюдей,Керівникичастоберутьнасебероліорганізаторівгромадськихспільноттастараннопрацюють,щобзібративсіхразомнасвяткуванняважливихмісцевихподійчиназахисттрадиційнихцінностей,якіоб'єднуютьродиниіспільноти。

Особистість“керівник”(estj-a / estj-t)

Людинавартатого,УшоВонавірить...

Попитнатакихлідеріввисокийудемократичнихсуспільствах,іоскількиКерівникискладаютьнеменше11%населення,недивно,щобагатовідомихсвітовихполітиківтапрезидентівналежалидоцьоготипу。Щировірячиуверховенствозаконуівте,щоавторитеттребазаслужити,Керівникивсепоказуютьнавласномуприкладі,демонструючивідданістьтанавмиснучесніть,іцілковитовідмовляютьсявідлінощівтаобману - особливовроботі。кщохтоськаже

Керівникивсезнаютьпросвоєоточенняіживутьусвітічітких,доказовихфактів - впевненістьвїхньомурозумінніозначає,щонавітьвсуперечміцномуопорувонидотримуютьсяпринципівіпросуваютьчіткебаченнятого,щоєінеєприйнятним。Їхняточказору - ценепростопустібалачки,аджеКерівникзвеликоюнаснагоюготовийпоринутиунайскладнішіпроекти,удосконалюючипланидійтарозкладаючивсепомісцяхнасвоємушляхутак,щонавітьнайзаплутанішізавданняпочинаютьздаватисяпростимийдосяжними。

ОднакКерівникинепрацюватимутьнаодинці,івониочікують,щозаїхнюнадійністьіробочуетикуїмвіддячать - людизцимтипомособистостівиконуютьсвоїобіцянки,іякщопартнеричипідлегліперешкоджаютьїмреалізуватинамірисвоєюнекомпетентністючиледачістю,чищегірше - нечесністю, -Вониневагагашчисьпоказуштьсвійгнів。Черезцевониможутьотриматирепутаціюнепоступливихлюдей,алеценечерезте,щоКерівникидужевперті,атому,щовонищировірять,щоїхніцінності - цете,щозмушуєсуспільствофункціонувати。

...Крашимивсе-такиєТі,товизнаєсвоюпомилки

Головневипробуваннядлякерівника - Визнати,щонекожендетимсамимшляхомчиробитьтакийсамийвнесок。СправжнійЛідерВизнаєсилуособистості,Таккгрупи,іСприяєТому,щобКожналюдинаМоглависловитисвоюдумку。Томукерівникинасправдімаштьвсінеобхідніданітаможутьскеруватипроцестакимчином,щобВсібулизадоволені。

Відомікерівники.