“איזותחושהמדהימהזו,כשמביניםאותךסוףכלסוף。”

עשואתמבחןהאישיותשלנווקבלותיאור”מדויקפחד”שלמישאתם,ומדועאתםעושיםדבריםכפישאתםעושים。