“فوقالعازباورنکرینهاستکهبالاخریهمارافراکرککند。”

شرآزمونستمافرستفندوفری“دقیقوباورنکرینه”افصوستانوكلیلاینههرافارسارابیهوههوستانانساممهیدهیدریاستفند。